Tập đoàn Sao Mai báo lãi giảm 12% trong quý I/2024
Home Blog Tập đoàn Sao Mai báo lãi giảm 12% trong quý I/2024

Tập đoàn Sao Mai báo lãi giảm 12% trong quý I/2024

by tranthang

CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã: ASM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 2.548,5 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu gồm: doanh thu thức ăn cá gần 831 tỷ đồng, doanh thu thương mại 798,5 tỷ đồng, doanh thu điện năng lượng mặt trời 207 tỷ đòng, doanh thu cá xuất khẩu 657 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ 47,5 tỷ đồng..

Giá vốn hàng bán ở mức 2.228 tỷ đồng, lãi gộp kỳ này đạt 320,6 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính kỳ này biến động không đáng kể ở mức 29,3 tỷ đồng; chi phí tài chính ở mức hơn 151 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 148 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý biến động không đáng kể lần lượt ở mức 44,4 tỷ đồng và gần 72 tỷ đồng.

Kết quả, Tập đoàn Sao Mai báo lãi sau thuế đạt 75,6 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại ngày 30/3/2024, tổng tài sản của ASM đạt 20.294 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 1.810 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13,4% lên 4.687,4 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 2.345 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có khoản phải thu ngắn hạn từ Công ty mua bán điện – Tập Đoàn Điện lực Việt Nam 149 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với đầu nă; phải thu CTCP Xuất khẩu Thủy Hải sản Sạch 214,7 tỷ đồng, tăng 112% so với đầu năm; phải thu CTCP Dầu cá Châu Á 383,2 tỷ đồng; phải thu khách hàng khác (không được thuyết minh) là 1.239 tỷ đồng.

Sao Mai còn có khoản tạm ứng phải thu với Bùi Thị Ngọc Linh hơn 26 tỷ đồng, Lê Văn Ba 19,3 tỷ đồng, cán bộ công nhân viên khác 198 tỷ đồng, Huỳnh Phú Cường 26,5 tỷ đòng, đối tượng khác 19,5 tỷ đồng… ASM còn có 68,2 tỷ đồng nợ xấu.

Tạp đoàn Sao Mai có hơn 1.000 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản, trong đó chi phí tại Khu văn phòng và nhà ở cao tầng – HCM hơn 49 tỷ đồng, Khu đô thị Bình Long hơn 400 tỷ đồng; Kho lạnh 04 hơn 143 tỷ đồng, Khu Đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn & TT Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn 48,3 tỷ đồng…

Tổng nợ phải trả của ASM giảm nhẹ xuống 12.386 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức gần 10.700 tỷ đồng (chiếm gần 53% tổng tài sản) trong đó vay nợ ngắn hạn ở mức 6.336 tỷ đồng, vay nợ dài hạn 4.359 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên 7.908 tỷ đồng.

Năm 2024, Sao Mai đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 14.222 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 274 tỷ đồng.

So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Sao Mai dự kiến tăng trưởng 18,6% về doanh thu và tăng 192% về lợi nhuận.

https://saomainews.com.vn/

Related Posts

Leave a Comment